deutsche flaggeengl zaszlohu zaszlo

Tegnap, Kisboldogasszony ünnepének estéjén a csinódi ökumenikus kápolnában elindítottuk az örökös imaszolgálatot. Ez azt jelenti, hogy egy általunk összeállított imafüzér naponta el fog a kápolnában hangzani. Előtte mindig megkondul a gyarpodó magyarságért szóló harang. Az imaszolgálatot kezdetben én és a családom teljesíti, de megszólítjuk a havason élő családokat is, majd a környező csíki településeken élőket, a kászoni, háromszéki, udvarhelyszéki, gyergyói, marosszéki barátainkat, a Kárpát-haza különböző pontjain, valamint a nagyvilágban élő ismerőseinket. Az esztendő egy vagy akár több napján bárki teljesíthet egyedül vagy családjával, baráti körével, imacsoportjával szolgálatot. A naponkénti imaalkalom nincs órához kötve. Mindenki akkor jön fel a kápolnához, amikor éppen időt tud szakítani erre. Az összeállított imafüzér elmondásán kívül napi imaszándékokat is meg lehet fogalmazni, hálát lehet adni.

 

Amikor tehetjük, mi is csatlakozunk az imaszolgálatot vállalókhoz, ha esetleg nem leszünk itthon, akkor a kápolna kulcsát előre egyeztetett helyen hagyjuk.

Mi hiszünk az ima és a szeretet erejében, s várjuk mindazok jelentkezését, akik hasonlóan gondolkodnak, éreznek. Azokat is szeretettel várjuk, akiknek még hiányzik az életükből az imádság.

Csinódot Csíkszentmárton felöl és Kászonfeltíz irányából egyaránt bármilyen autóval meg lehet közelíteni. Téli időszakban a kápolna fűtése meg lesz oldva.

Az imaszolgálati szándékokat kérjük SMS-ben (a küldő nevének feltüntetésével) vagy elektronikus levélben jelezni.

 

Telefonszámok: 0040/760779835, 0040/726233814

 

Sepsiszéki Nagy Balázs és családja (Erika, Gergő és Ilka-Uzonka)

 

 

I M A F Ü Z É R
a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony ökumenikus kápolnában
2017. szeptember 8-án elindított örökös imaszolgálathoz

 

 

Az Apostoli hitvallás (Hiszek egy...)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében,

és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus /az egyetemes keresztény / keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

 

 

Miatyánk

Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved.
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a Földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsássd meg a mi vétkeinket,
miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kisértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

 

 

Angyali üdvözlet

Üdvözlégy, Mária,

kegyelemmel teljes!
Az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen.

 

 

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek ott, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem, hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen

 

 

Megbocsátás ima
Megszabadítom magam a gyűlölettől a megbocsátás és a szeretet által. Megértem, hogy a szenvedés, ha elkerülhetetlen, azért van, hogy elindítson a dicsőség felé. Megértem, hogy minden összefügg egymással, minden út találkozik egymással, minden folyó ugyanabba a tengerbe ömlik. Ezért ebben a pillanatban a megbocsátás eszköze vagyok. Az elkövetett bűnök megbocsátásáé, azé is amit ismerek, és azé is, amit nem ismerek.
A könnyeket, amelyek elöntöttek – megbocsátom.
A fájdalmakat és csalódásokat – megbocsátom.
Az árulásokat és hazugságokat – megbocsátom.
A rágalmakat és intrikákat – megbocsátom.
A gyűlöletet és üldöztetést – megbocsátom.
Az ütéseket, amelyek megsebzettek – megbocsátom.
A széttört álmokat – megbocsátom.
A megölt reményeket – megbocsátom.
Az elhidegülést és féltékenységet – megbocsátom.
A közönyt és rosszindulatot – megbocsátom.
Az igazságosság nevében elkövetett igazságtalanságot – megbocsátom.
Az egész világot, minden rosszal együtt – megbocsátom.
Önmagamnak is megbocsátok. Hogy a múlt nyomorúságai ne nyomják többé szívemet. A bánat és neheztelés helyére a megértést és az empátiát teszem. A felháborodás helyére a zenét teszem, amely lelkemből árad. A fájdalom helyére a feledést teszem. A bosszú helyére a diadalt teszem. Képes leszek szeretni minden szeretetlenség fölött, adni akkor is, ha mindentől megfosztanak, örömmel dolgozni minden akadály ellenére, kinyújtani a kezem még a legnagyobb magányban és elhagyatottságban is. Felszárítani a könnyeimet akkor is, ha zokogok, és hinni akkor is, ha nem hisznek bennem.

 

 

Hagyaték
Áldott legyen az Úr, magyarok Istene és védelmezője!
Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják!
Áldottak legyenek az istentudók!
Áldottak legyenek az igazak és hűségesek!
Áldottak legyenek, akik az Úr erejében bíznak, akik az Úr erejét hordozzák magukban!
Áldottak legyenek, akik az igazságot keresik!
Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, tanítják és gyarapítják, és áldottak legyenek mindazok, akikben megfogan a tanítás, mert az ő kezükbe helyezte a magyarok Ura nemzetünk jövőjét!
Áldott legyen az Úr, magyarok istene, áldott legyen az Úr!
Áldott legyen, aki megérti és követi az Úr tanítását!
Áldottak legyenek a hűségesek, mert ők a jövendő őrizői!
Bízzatok és hirdessétek az Úr szeretetét! Mert eljő az idő, s már itt is van, csak szemünkkel nem láthatjuk még, amikor az igazaké és az igazságosoké, a valóság tudóié és a jóság gyakorlóié, a békességeseké és az istenszeretőké lesz ez a világ és nem lészen több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr a föld színéről!
Szeresd a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más istened ne legyen! Tiszteld őseidet, hogy hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit ők hagytak reád! Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat! Fegyvert reájok ne emelj, s nyelveddel ne vétkezz ellenök! Tartsatok össze, segítsétek egymást és az Úr szeretete, az Úr védelme és az Úr ereje veletek lészen!
Tudjátok az Urat, tartsátok az Ő törvényét és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyjoknak nevezik őt, s aszerint élenek!
Ez a ti hagyatékotok, magyarok, véssétek lelketekbe!
Wass Albert: Hagyaték – részlet

 

 

Ima a nemzetért
Hozzád fordulunk imánkkal Jézus dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át tapasztalt pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy most, nemzetünk e nehéz időszakában se vond meg tőlünk anyai segítségedet. Első szent királyunk előre látta népe árvaságát, ezért neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad meghallgatatlanul azokat, akik segítségért bizalommal hozzád folyamodtak.
Hathatós szószólónk voltál szent Fiadnál az elmúlt évszázadokban, csak így maradhattunk meg a sok nehézség közepette is kereszténynek, és csak így őrizhettük meg magyar nemzeti önállóságunkat és kultúránkat. Anyai oltalmadban bízunk most is, a külső és belső ellenséges erők viharaiban, amikor a krisztusi értékrend és az egymás iránti tisztelet hiánya, a mások jogait lábbal tipró önzés és a másokat megalázó szeretetlenség rombolja nemzetünk belső és külső kapcsolatait egyaránt. Nagyasszonyunk, kelj néped védelmére, és segíts bennünket mostani nehéz helyzetünkben!
Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják e nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Szólítsd meg azokat az anyákat, akikben megfogant az új élet, hogy példádat követve hordják ki és hozzák világra a Teremtő ajándékát. Kérünk, tudatosítsd a magyar anyákban, hogy a legdrágább kincs a gyermek, s érezzék meg, hogy méhükben van a nemzetünk jövője.Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermekeikből a szülőföldjükhöz és anyanyelvükhöz hűséges igaz embereket neveljenek. Mérhetetlen szereteteddel járulj hozzá népünk gyarapodásához, terjeszd ki anyai oltalmadat a Kárpát-haza ifjúságára, hogy utódaink váltsák valóra azt a sok szép reményt, amelyek megvalósulását tőlük várjuk. Anyai pártfogásoddal segítsd népünk vezetőit, hogy bölcsességgel, önzetlenséggel, áldozatkészséggel és igazsággal szolgáljanak. Kérünk Téged, hogy mennyei hatalmad által oszlasd el a népek közötti viszályokat és légy a Béke Királynője!

Irgalmas Istenünk, türelemmel viseljük a szenvedés nehéz keresztjét, amelyet bűneink következményeként kell elszenvednünk. Ugyanakkor bizalommal kérünk, engesztelődj meg irántunk, és derítsd ránk mielőbb a lelki megújulás fényét, hogy minden magyar ember testvéri szeretetben, békességben, szabadságban és testi-lelki jólétben élhessen és örvendezve dicsőítsen Téged. Ámen!

 

Ökumenikus kápolna
a gyarapodó magyarságért

Gyumolcsolto Boldogasszony okumenikus kapolna

Mozgalom nemzetünk megmaradásáért!

gyarapodo magyarsag

© uzvolgye.hu - 2021

Webdesign: Digital Studio